VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Ing. Kateřina Halamová, Ph.D.

s místem podnikání Alšovice 93, 46821 Pěnčín

identifikační číslo: 88746887

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Kateřiny Halamové s místem podnikání Alšovice 93, 46821 Pěnčín, identifikační číslo: 88746887 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.katerinavari.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. DEFINICE
  1. Zbožím se rozumí přístup k online kurzu, webináři či e-booku umístněnému na webové stránce či účastí na živém kurzu.
  2. Přístupem k online kurzu umístěném na webové stránce se rozumí přístup k jeho videolekcím a souborům ke stažení (to zejména audionahrávkám a dokumentům ve formátu pdf). Přístup k online kurzu získává kupující ihned po úplném uhrazení ceny. Přístup k online kurzu je 1 rok od jeho zakoupení, není-li u online kurzu uvedeno jinak.
  3. Akcí se rozumí živá akce (přednáška, seminář, kurz atd., na kterém konané za fyzické účasti jejich účastníků) nabízená prostřednictvím webového rozhraní obchodu, nebo na písemných materiálech prodávajícího. Každé akci je na webové stránce vyhrazená osobní sekce obsahující podrobnější údaje o akci, především informace o jejím obsahu, místo a čas konání akce, lektor, cena akce a způsob platby.
  4. Prodávající může termíny akcí v průběhu roku upravovat podle podmínek a svých provozních možností, ale termín může změnit nejpozději v den uzávěrky přihlášek.
  5. Akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu stanoveného prodávajícím (minimální počet účastníků je různý podle druhu akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem přednáškových sálů, ubytování a dopravu lektora apod.).
  6. V případě, že nebude naplněna maximální kapacita, může prodávající posunout termín uzávěrky přihlášek. Zájemce může podat přihlášku náhradníka prostřednictvím internetového obchodu provozovatele i po termínu uzávěrky přihlášek. V tomto případě může prodávající umožnit kupujícímu přihlásit se na zvolenou akci i po termínu uzávěrky přihlášek.
 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do své členské sekce. V členské sekci může kupující provádět objednávání zboží nebo se přihlašovat na akce (dále jen „uživatelský účet“).
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, ani žádným jiným způsobem šířit dále online kurzy nebo materiály, jež mu po jejich zakoupení budou zaslané nebo zpřístupněné. Použití přihlašovacích údajů je monitorováno počtem IP adres, ze kterých jsou užívány. V případě porušení výše uvedených podmínek, bude kupujícímu okamžitě zamezen přístup k uživatelskému účtu bez nároku na vrácení jakékoli části uhrazených cen.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající si dále vyhrazuje právo odstranit z databáze jeho webové stránky jakýkoli uživatelský účet, o kterém má prodávající důvodné podezření, že byl vytvořen z důvodu jiného, než je osobní vzdělávání uživatele daného účtu. Za takových okolností si prodávající vyhrazuje právo s okamžitou platností ukončit poskytování služeb kupujícímu, jehož účet padl v takovéto podezření.
  6. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a akcích, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží nebo akce. Ceny jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Prodávající není plátcem DPH. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Pro objednání zboží nebo služby vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále společně jen jako „objednávka“).
  3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Complete my purchase“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
  4. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  7. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.
  8. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
  9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   1. bezhotovostně převodem v CZK na účet prodávajícího č. 2800256505 / 2010 vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“) (pouze po předchozí domluvě);
   2. bezhotovostně platební kartou;
   3. v hotovosti na místě konání akce (pouze u některých akcí nebo po předchozí domluvě kupujícího s prodávajícím).
  2. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  3. V případě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhrazovat cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  4. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí kupující.
  5. V případě akcí může prodávající nabízet následující způsoby platby:
   1. Celé kurzovné - kupující je povinen uhradit celou částku za akci do 5 dní po odeslání objednávky, není-li uvedeno jinak.
   2. Záloha - kupující uhradí pouze zálohu, na základě čeho mu prodávající rezervuje místo na příslušné akci. Kupující je povinen uhradit zálohu za akci do 5 dní po odeslání objednávky, není-li uvedeno jinak. Kupující je povinen uhradit zbývající část ceny akce nejpozději před jejím zahájením (zpravidla na místě zahájení akce), není-li uvedeno jinak.
   3. Platba na místě - kupující uhradí celou částku v hotovosti na místě před zahájením akce.
  6. Kupující je povinen uhradit celou cenu předem, není-li vstupné dobrovolné nebo není-li stanoveno jinak.
  7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. Kupující nemá právo od smlouvy odstoupit v případě, že je předmětem smlouvy poskytování služeb anebo dodání digitálního obsahu, jestliže služby nebo digitální obsah byly spotřebiteli poskytnuty před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Objedná-li si kupující službu v termínu, která spadá do 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, platí, že kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající službu ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy poskytla.
  2. Prodávající tímto informuje kupujícího, že v případě jím uzavírané smlouvy, jejímž předmětem je nákup nebo zpřístupnění online kurzu nebo účast na akci, výslovně souhlasí s tím, že mu bude online kurz zpřístupněn (dodán) nebo účast na akci umožněná před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  3. Kupující tak výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v předchozím odstavci nemůže od smlouvy, jejímž předmětem je nákup nebo zpřístupnění online kurzu, odstoupit, neboť je kupujícímu umožněno čerpat produkt pod uživatelským účtem kupujícího dle této smlouvy ihned po řádném zaplacení.
  4. Kupující dále výslovně souhlasí s tím, že z důvodu uvedeného v odstavci 6.1. a 6.2. těchto obchodních podmínek nemůže od smlouvy, jejímž předmětem je účast na živé akci, odstoupit, v případě že je mu účast na akci umožněna před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  5. Je-li společně s online kurzem poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  6. V případě odstoupení od kupní smlouvy obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  7. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí kupující.
 7. STORNO PODMÍNKY ŽIVÉ AKCE
  1. V případě zrušení již uhrazené objednávky ze strany kupujícího jsou storno poplatky následující:
   1. V případě že kupující uhradil celé kurzovné za akci, kterou nelze hradit zálohově, bude kupujícímu vráceno 50% z ceny akce.
   2. V případě že kupující uhradil celé kurzovné za akci, kterou je možné hradit zálohou, je kupujícímu vrácen rozdíl plné ceny a zálohy akce (tj. doplatek).
   3. Pokud kupující uhradil pouze zálohu za akci, propadá tato záloha ve prospěch prodávajícího a kupující nemá nárok na vrácení zálohy.
   4. V případě, že se akce hradí na místě nebo je vstupné dobrovolné, nebude kupujícímu v případě odhlášení se z akce účtován žádný storno poplatek.
  2. V důsledku storna smlouvy se smlouva od počátku ruší. Prodávající vrátí kupujícímu příslušnou peněžní částku do čtrnácti (14) dní od data doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí kupující.
  3. V případě zrušení akce ze strany prodávajícího má kupující možnost zvolit si, zda-li se přihlásí na náhradní termín nebo mu bude předem uhrazená částka vrácena na jeho účet v plné výši do sedmi (7) dnů od oznámení o zrušení akce.
  4. Kupující může v případě potřeby za přihlášeného účastníka vyslat náhradníka. Tuto skutečnost musí prodávajícímu oznámit emailem nejpozději do 3 dní před termínem konání akce.
 1. DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Online kurz bude kupujícímu zpřístupněn online ihned po úplném uhrazení ceny, nestanoví-li prodávající jinak.
 2. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že neoprávněně nezasáhne či neoprávněně neužije programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu, ani to neumožní třetím osobám.
  2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  5. Kupující zavazuje využít zakoupená online kurzy výhradně pro svou potřebu. Kupující bere na vědomí, že online kurzy jsou chráněné autorským právem a není oprávněn je šířit, duplikovat nebo jakkoli zpřístupňovat třetím osobám. V případě neoprávněného nakládání kupujícího s online kurzem, může prodávající online kurzy kupujícímu znepřístupnit bez náhrady nebo vrácení peněz. Tímto není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.
  6. Kupující bere na vědomí, že online kurz je vázaný k registraci kupujícího a pro zpřístupnění online kurzu musí být přihlášen.
  7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
  8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 4. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího.
 5. DORUČOVÁNÍ
  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

V Alšovicích dne 1.1.2023                                                                                                                       Ing. Kateřina Halamová, Ph.D.